Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Grayham

Artikel 1: Algemeen

Grayham V.O.F. is gevestigd te Pauwhof 162, 2289BL Rijswijk en is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68245777. 
BTW-nummer 857359101B01
E-mailadres: info@grayham.nl

Artikel 2: Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Grayham en de koper/klant (hierna te noemen klant).

Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

Als er door de koper/klant opdracht gegeven wordt aan Grayham om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die bindend is (Wet Koop op Afstand).

Door het gebruik van de webshop www.grayham.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper/ klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeldt op de internetsite.

Grayham heeft ten alle tijden het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

Artikel 3: Aanbiedingen/Overeenkomsten

Alle aanbiedingen/overeenkomsten van Grayham zijn vrijblijvend. Grayham houdt zich het recht voor prijswijzigingen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de artikelen. Indien het artikel niet voorradig of leverbaar is heeft Grayham het recht de overeenkomst te ontbinden.

Op het moment dat er vanuit Grayham een orderbevestiging is verstuurd is een overeenkomst tot stand gekomen.

De klant en Grayham komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Grayham dit mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

De voorraad van de webshop wordt automatisch bijgewerkt. Indien een door een klant besteld artikel niet meer voorradig is, dan wordt de klant z.s.m. hiervan op de hoogte gesteld. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren. Grayham zal in dat geval binnen 4 werkdagen het geldbedrag restitueren.

Artikel 4: Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

Alle prijzen zijn inclusief de Nederlandse omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het artikel betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van de verzending vindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Speciale aanbiedingen zijn enkel geldig zolang de voorraad van het artikel strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd. Een klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbieding indien het artikel niet meer voorradig is.

Grayham kan niet gehouden worden aan onjuiste prijsvermeldingen als gevolg van menselijk of technisch falen. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend en Grayham heeft het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Betaling

Bij een bestelling via de internetsite van Grayham geschiedt betaling d.m.v. IDEAL bij de bank van uw keuze, andere betalingsmogelijkheden op onze site of via overschrijving op ons bankrekeningnummer NL50 RABO 0317 1605 40. Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf.

Voor transport buiten Nederland brengen wij kosten in rekening, afhankelijk van het land van bezorging, en wordt door Grayham vastgesteld.

Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen is voldaan is Grayham bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichting volledig is nagekomen.

Na een door de klant geplaatste bestelling ontvangt de klant direct een e-mail. Dit is een digitale factuur. De klant ontvangt geen kopie van deze factuur bij bezorging van het artikel. De klant heeft het recht om, indien gewenst, een kopie van de factuur op te vragen bij Grayham.

Artikel 6: Levering/Levertijd

De door Grayham opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Indien de maximale levertijd zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand houdt zal Grayham de klant contacteren en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden na ontbinding z.s.m. maar binnen 30 dagen teruggestort op uw bankrekening. Grayham is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van de levertijd.

Het risico van beschadiging of verlies van het product dat voorwerp van de overeenkomst is, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijze derde wordt gebracht.

Grayham is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht lijden als gevolg van een door de klant foutief opgegeven woonadres.

Grayham is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten die hiervoor gemaakt worden zijn ten laste van Grayham.

Artikel 7: Herroepingsrecht/Ruilen en Retourneren

Een artikel mag binnen 14 dagen na ontvangst worden aangegeven om te worden geretourneerd naar Grayham. Buiten deze termijn kunnen wij geen retouren meer aanvaarden.

Terugzenden geschiedt indien mogelijk in de originele verpakking en inclusief eventuele bijgeleverde producten, de verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Grayham niet geaccepteerd. Voordat u de artikelen retour zendt, dient de klant dit eerst te melden via info@grayham.nl, Grayham zal binnen 3 werkdagen contact opnemen met de klant.

Wanneer de retourzending in goede staat is ontvangen wordt het bedrag van de zending z.s.m. maar binnen 14 dagen teruggestort op uw bankrekening. Gelieve uw adres- en bankgegevens in de retourzending bij te voegen of te melden via info@grayham.nl.

Artikelen met (bedrijfs)logo kunnen niet worden geretourneerd. Daarnaast geldt: leer is een natuurproduct en onderlinge verschillen in zichtbare nerven, poriën, littekens, kleine kleurverschillen en insectenbeten typeren de echtheid van het artikel en kunnen geen reden zijn om een levering af te wijzen.

Artikel 8: Garantie

Bestelt u een artikel bij Grayham, waarvan u in redelijkheid gedurende normaal gebruik een lange levensduur mag verwachten, geeft Grayham 1 jaar garantie.

Dit geldt niet voor slijtage door intensief gebruik. Leer is een natuurproduct, een levend materiaal dat ademt en flexibel is. De zichtbare nerven, poriën, littekens, insectenbeten en lichte kleurverschillen in de huid typeren de echtheid van het lederen artikel. Dit zijn geen materiaalfouten. Grayham wijst iedere aansprakelijkheid hiervoor af.

Bij sommige producten van Grayham worden er tijdens het looiproces natuurlijke oliën gebruikt. In enkele gevallen kunnen de oliën doorwerken op lichte kleding en hierbij zichtbare vlekken veroorzaken. De klant kan Grayham hier niet voor aansprakelijk stellen.

Artikel 9: Privacy

Klantgegevens worden uitsluitend intern en voor verzending gebruikt. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden verstrekt, tenzij dat voortvloeit uit de wet Registratie Persoonsgegevens.

Artikel 10: Website

Grayham doet zijn best om de website up-to-date te houden, indien een product onverhoopt niet leverbaar is nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Alle producten die u op onze website aantreft kunnen fouten bevatten in de beschrijving, Grayham kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Grayham is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade indien de website in welke hoedanigheid dan ook niet goed functioneert.

Artikel 11: Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, niet voorzien, waarop Grayham geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Grayham niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Grayham heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert.

Beide partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12: Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van Grayham is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Niettemin heeft Grayham het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14:  Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.